Wiadomości

INTEGRACJA

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS INTEGRACYJNYCH

 

 1. W styczniu lub lutym pracownik sekretariatu szkoły wysyła    informację do rodziców o potrzebie zapisania do szkoły dziecka z rejonu, podaje obowiązujący termin.
 2. Rodzice osobiście zapisują dziecko, okazują dokument tożsamości, wypełniają kwestionariusz osobowy dziecka.
 3. Zespół do spraw integracji we współpracy z nauczycielami podejmującymi pracę w tej klasie organizuje w maju lub czerwcu dodatkowe spotkanie dla rodziców oraz zajęcia dla dzieci. O terminie spotkania szkoła zawiadamia pisemnie.
 4. Zespół do spraw integracji we współpracy z nauczycielami podejmującymi pracę w klasie integracyjnej dokonuje doboru uczniów do klasy integracyjnej na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców podczas spotkania oraz kart obserwacji dziecka sporządzonych podczas zajęć

 1. Pracownik szkoły telefonicznie powiadamia rodziców dzieci, które zespół wybrał o możliwości nauki w klasie integracyjnej.
 2. Uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej jest dobrowolne.
 3. Ocenie podlegają następujące umiejętności dziecka:

- współpraca w grupie

- samodzielność w pracy

- koncentracja uwagi

- sprawność manualna

- dojrzałość emocjonalna     

                                             

 1. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 2. W klasie integracyjnej mogą podjąć naukę dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, z niedosłuchem, niedowidzące, przewlekle chore, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami emocjonalnymi  ( wyłączając zachowania zagrażające bezpieczeństwu innych oraz zaburzające tok lekcji  oraz ze spektrum autyzmu).
 3. Klasa integracyjna zostanie utworzona, jeżeli będzie przynajmniej troje dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i co najmniej dwanaścioro dzieci zdrowych kwalifikujących się do tej klasy.
 4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły.
 5.  Dzieci spoza rejonu szkoły, zamieszkałe w Otwocku, będą przyjmowane w drugiej kolejności.
 6. Dzieci spoza gminy przyjmowane są do klasy pierwszej za zgodą organu prowadzącego.
 7. Lista uczniów przyjętych do klas zostanie wywieszona w czerwcu  w gablocie przed szkołą.
 8. Zdrowe dziecko, które zostało zakwalifikowane do klasy integracyjnej na wniosek nauczycieli uczących w tej klasie może zostać przeniesione do klasy ogólnodostępnej, jeżeli jego zachowanie nie sprzyja integracji.

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku
  05-402 Otwock, ul. Słowackiego 66
 • (022) 779-29-45
  fax (22) 719-88-77

Galeria zdjęć